springvn20

Вьетнам

New member *__*

44 Термины    0 Глоссарии    6 Followers    22490 Viewers

springvn20

Вьетнам

New member *__*

44 Термины    0 Глоссарии    6 Followers    22490 Viewers

Термины springvn20

Đồng Euro

Финансовые услуги; Международные валюты

Loại tiền tệ duy nhất cho các nước thành viên trong khối liên minh Châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Đồng Euro chính thức lưu hành tháng 1/1999 như một cách tăng cường ...

Cổ phiếu có thể mua lại

Финансовые услуги; Фонды

Một tính năng cho phép một công ty phát hành mua lại tất cả chứng khoán trước ngày đáo hạn của trái phiếu.

Các quỹ nợ địa phương Alabama

Финансовые услуги; Фонды

Quỹ giới hạn đối với những chứng khoán được miễn thuế ở Alabama, nhà nước (miễn thuế 2 lần) hoặc thành phố (miễn thuế 3 lần)