Ahmadreza

106-120216

Ahmadreza wishes you a healthy and wealthy life.....I can help you to translate from Farsi into English (and vice versa), teach you English.

2 Термины    1 Глоссарии    4 Followers    27167 Viewers

Ahmadreza

106-120216

Ahmadreza wishes you a healthy and wealthy life.....I can help you to translate from Farsi into English (and vice versa), teach you English.

2 Термины    1 Глоссарии    4 Followers    27167 Viewers

Термины Ahmadreza

زنان ترشیده یا مانده

Любовь; Знакомства

عبارتی که به زنان متخصصی در چین اشاره دارد که مرد مناسب خود را پیدا نکرده یا هنوز در اواخر دهۀ 20 زندگی خود نیز ازدواج نکرده اند. چالش بزرگی که برای زنان چینی شهری، تحصیلکرده و ...

Культура; Люди

شالتاق: این واژه ترکیبی از دو واژه شارلاتان و قالتاق است، و برای افرادی بکار خواهد رفت که در این دوره از تاریخ کشور با ریاکاری و حقه بازی خود را با ظاهری وجیه و مناسب نشان می دهند ...