Navid Mollaee

Tehran, Иран

13 Термины    0 Глоссарии    2 Followers    69441 Viewers

Navid Mollaee

Tehran, Иран

13 Термины    0 Глоссарии    2 Followers    69441 Viewers

Термины Navid Mollaee

تخفیف

Деловые услуги; Маркетинг

هنگام خرید یک محصول یا خدمت، مشتری ی تواند یک تخفیف (روی قیمت) از فروشنده بگیرد، به گونه ای که خرید برای مشتری ارزان تر خواهد شد در B2B ها، یک فروشنده می تواند به واسطه های فروش ...

پیشبرد فروش

Деловые услуги; Маркетинг

تمام شیوه های ارتباطی با عموم، از قبیل آگهی ها، مسابقات و فروش برای تشویق فروش یک محصول.

سهمیه

Деловые услуги; Маркетинг

حدی برای مقدار واردات یک کالا که در یک دوره خاص زمانی توسط یک کشور بر دیگری تحمیل می شود.