amin.medi

Tehran, Иран

learn to be alone, lose not the society of thyself

10 Термины    0 Глоссарии    1 Followers    36423 Viewers

amin.medi

Tehran, Иран

learn to be alone, lose not the society of thyself

10 Термины    0 Глоссарии    1 Followers    36423 Viewers

صندلي خالي وجود دارد

Общая категория; Разное

برای اعلام این که هنوز در یک نمایش، سمینار و یا کلاس صندلی خالی موجود می باشد مورد استفاده قرار می ...

اندونزيايي

Общая категория; Разное

اندونزيايي زبان رسمی کشور اندونزی بوده و برای اشاره به مردم این کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

الفبا

Общая категория; Разное

دسته ای حروف معیار که برای نوشتار مورد استفاده قرار می گیرند، و هر یک نماینده ی یک صوت در زبان است.